Jak przesunąć granice obszaru analizowanego?

Marcin Koperski        24 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Wyznaczenie obszaru analizowanego nierozłącznie związane jest z decyzją ustalającą warunki zabudowy. To w tak wyznaczonym obszarze organ będzie szukał zabudowanych nieruchomości, które posłużą do określenia parametrów Twojej inwestycji.

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania ternu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednoznacznie określają, iż prawidłowo wyznaczone granice obszaru analizowanego mają stanowić nie mniej niż trzykrotność szerokości frontu działki, przy czym zawsze nie mniej niż 50 metrów (§3 ust 2).

Są jednak przypadki, kiedy w tak wyznaczonym obszarze analizowanym nie ma żadnej zabudowanej nieruchomości, co skutkuje wydaniem przez organ decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy.

W takiej sytuacji znalazła się jedna z Czytelniczek bloga. Jej działka położona jest na obrzeżach miasta, w obszarze o rozproszonej i dopiero kształtującej się zabudowie. W dodatku szerokość frontu działki spowodowała, iż granice obszaru analizowanego wyznaczono w odległości nieznacznie przekraczającej 50 metrów.

Skutkiem była odmowa ustalenia warunków zabudowy. Odwołanie wniesione przez Czytelniczkę do SKO nie przyniosło skutków. W ocenie obu organów brak było przesłanek do poszerzenia obszaru analizowanego.

Konieczne było złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której udało mi się przekonać Sąd Administracyjny, który uchylił decyzje organów obu instancji.

Kluczowym dla Sądu okazał się zarzut błędnego wyznaczenia przez organ I instancji obszaru analizowanego.

Sąd Administracyjny podzielił moją argumentację, że położenie nieruchomości w obszarze zabudowy charakteryzującej się pewnym rozproszeniem, które charakteryzujące jest między innymi dla obszarów położonych na granicach obszarów miejskich, uzasadnia powiększenie obszaru analizowanego i wyznaczenie jego granic w odległości większej niż minimalna wartość określona w rozporządzeniu.

Po uprawomocnieniu się wyroku, organ I instancji ponownie rozpatrzy sprawę, jednak tym razem będzie związany wydanym w sprawie wyrokiem sądu i będzie musiał wyznaczyć granice obszaru analizowanego w odległości większej niż minimalna, co najprawdopodobniej pozwoli na uzyskanie satysfakcjonujących warunków zabudowy.

P.S.:

Wiedz jeszcze, że nie musisz czekać z przedstawieniem argumentów do odwołania, bądź skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W przypadkach, kiedy wiesz, że konieczne będzie poszerzenie obszaru analizowanego, warto stosowne argumenty przedstawić już organowi I instancji w toku prowadzonego przez niego postępowania. Często w taki sposób udaje się uzyskać korzystne rozstrzygnięcie bez konieczności składania odwołania, czy też skargi.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: